Podsumowanie na koniec III etapu projektu “Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą”

Wraz z końcem marca zakończył się III etap projektu, który zaowocował m.in.: nowymi kompetencjami nauczycieli, wiedzą z zakresu edukacji włączającej oraz szeregu metod i form pracy z młodzieżą oraz bezpłatnymi konsultacjami lekarskimi dla uczniów wymagających specjalistycznej i pogłębionej diagnozy, szkoleniem podnoszącym umiejętności wychowawcze rodziców. Ponadto nauczyciele dzielili się swoim warsztatem pracy, doświadczeniem - przeprowadzono 15 lekcji otwartych oraz superwizje grupowe i indywidualne.

O różnych potrzebach rozwojowych, sposobach interpretacji opinii i orzeczeń, organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, wspieraniu rodziców (również w sytuacjach kryzysowych) rozmawiano podczas konsultacji z ekspertami z zakresu pedagogiki i psychologii.

Na tym etapie nauczyciele Zespołu Szkół w Piaskach mieli także możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu superwizji edukacyjnych, coachingu wychowawczego oraz metod i form pracy w klasach o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Zwieńczeniem etapu była konferencja inaugurująca działalność świdnickiego SCWEW oraz popularyzująca wiedzę na temat edukacji włączającej. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Pan Radosław Brzózka - Dyrektor Gabinetu MEiN, dr Jarosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej, prof. Beata Jachimczak z  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr hab. Wojciech Otrębski z Katolickiewgo Uniwersytetu Lubelskiego. Sama konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców dzieci i młodzieży oraz pracowników instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.

W następnych miesiącach czekają nas nowe wyzwania, choć nadal praktykowane będą: lekcje otwarte, szkolenia dla rady pedagogicznej, porady w ramach punktu konsultacyjnego, konsultacje z ekspertami oraz superwizje. Zaplanowano także specjalistyczne konsultacje dla młodzieży (tym razem z kuratorem sądowym oraz neurologopedą).

Wsparciem zostaną objęci wszyscy zainteresowani doskonaleniem nauczyciele, chętni do współpracy i szukający pomocy rodzice oraz kadra kierownicza szkoły.