Konferencja ORE “Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich - wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”

- Edukacja włączająca nie jest czymś nowym, nie jest modelem, jest uznaniem prawa do samostanowienia dziecka z niepełnosprawnością oraz jego rodziców. Wysoka jakość edukacji jest kluczem do samodzielności osoby z niepełnosprawnością - słowa te skierował do obecnych Pan Paweł Wdówik – Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

30 maja w Szkole Podstawowej im. 100-lecia Niepodległości w Kalinówce zainaugurowano kampanię społeczną „Włączanie łączy, nie dzieli”. Jej celem było zwrócenie uwagi na to, że do każdej szkoły uczęszczają uczniowie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Od lipca ubiegłego roku Zespół Szkół w Piaskach bierze udział w projekcie testującym model edukacji włączającej - “Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierania Edukacji Włączającej (SCWEW)”.

Edukacja włączająca stała się główną polityką edukacyjną między innymi w Holandii, Włoszech, Francji, Szkocji, Anglii, Danii i USA. Rozwój systemów edukacji włączającej coraz częściej jest traktowany jako konieczność, ale także jako wyzwanie dla wszystkich krajów europejskich.

Podsumowanie na koniec III etapu projektu “Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą”

Wraz z końcem marca zakończył się III etap projektu, który zaowocował m.in.: nowymi kompetencjami nauczycieli, wiedzą z zakresu edukacji włączającej oraz szeregu metod i form pracy z młodzieżą oraz bezpłatnymi konsultacjami lekarskimi dla uczniów wymagających specjalistycznej i pogłębionej diagnozy, szkoleniem podnoszącym umiejętności wychowawcze rodziców. Ponadto nauczyciele dzielili się swoim warsztatem pracy, doświadczeniem - przeprowadzono 15 lekcji otwartych oraz superwizje grupowe i indywidualne.

O różnych potrzebach rozwojowych, sposobach interpretacji opinii i orzeczeń, organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, wspieraniu rodziców (również w sytuacjach kryzysowych) rozmawiano podczas konsultacji z ekspertami z zakresu pedagogiki i psychologii.

Na tym etapie nauczyciele Zespołu Szkół w Piaskach mieli także możliwość uczestniczenia w szkoleniach z zakresu superwizji edukacyjnych, coachingu wychowawczego oraz metod i form pracy w klasach o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych.

Zwieńczeniem etapu była konferencja inaugurująca działalność świdnickiego SCWEW oraz popularyzująca wiedzę na temat edukacji włączającej. Wśród prelegentów znaleźli się między innymi Pan Radosław Brzózka - Dyrektor Gabinetu MEiN, dr Jarosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej, prof. Beata Jachimczak z  Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr hab. Wojciech Otrębski z Katolickiewgo Uniwersytetu Lubelskiego. Sama konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców dzieci i młodzieży oraz pracowników instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny.

W następnych miesiącach czekają nas nowe wyzwania, choć nadal praktykowane będą: lekcje otwarte, szkolenia dla rady pedagogicznej, porady w ramach punktu konsultacyjnego, konsultacje z ekspertami oraz superwizje. Zaplanowano także specjalistyczne konsultacje dla młodzieży (tym razem z kuratorem sądowym oraz neurologopedą).

Wsparciem zostaną objęci wszyscy zainteresowani doskonaleniem nauczyciele, chętni do współpracy i szukający pomocy rodzice oraz kadra kierownicza szkoły.