Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Zespół Szkół w Piaskach pełni rolę instytucji wysyłającej i koordynującej działania w projekcie pt. "Praktyczny zawrót głowy". Partnerem przyjmującym jest firma Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH z Schkeuditz w Niemczech. Budżet projektu to 106 738 €, czyli 452 099,47 zł.

Projekt skierowany jest do trzech grup uczestników:  Grupa I - uczniowie klas trzecich roku szkolnego 2016/2017 technikum (11 uczniów technikum pojazdów samochodowych i 2 technikum fryzjerstwa.) i ZSZ (2 mechaników pojazdów samochodowych) oraz opiekun, Grupa II - 9 nauczycieli przedmiotów zawodowych, Grupa III - uczniowie klas trzecich roku szkolnego 2017/2018 technikum (18 uczniów technikum pojazdów samochodowych i 3 technikum fryzjerstwa) i ZSZ (2 mechaników pojazdów samochodowych i 2 sprzedawców) oraz 2 opiekunów. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w Gut Wehitz w Schkeudtitz (siedziba firmy Vitalis GmbH) i będą odbywać czterotygodniowe praktyki u niemieckich pracodawców (uczniowie) i 5-dniowe staże typu job-shadowing w placówce kształcenia zawodowego (nauczyciele) w rejonie Lipska i Halle. Praktyki będą realizowane według opracowanego programu praktyk w terminach: I grupa - 26.06-21.07.2017, II grupa – 5-9.06.2017 i III grupa - 14.05-8.06.2018.

W ramach programu kulturalnego uczniowie przebywający na praktykach podczas weekendów będą poznawać historię i kulturę Niemiec.  W czasie wolnym uczestnicy będą spotykać się z rówieśnikami i kolegami/koleżankami z krajów UE, co pozwoli im na nawiązywanie osobistych kontaktów i wymianę doświadczeń nie tylko zawodowych, ale i ogólnoludzkich. Przed wyjazdem na praktyki uczniowie będą brali udział w zajęciach z pedagogiem szkolnym oraz zajęciach przypominających zasady BHP, a uczestnicy nie uczący się w szkole języka niemieckiego również w kursie językowo-kulturowym prowadzonym. Uczestnicy wypełnią ankiety oraz testy diagnostyczne badające ich odczucia oraz umiejętności zarówno przed wyjazdem na praktyki, jak i po powrocie.

Projekt ma na celu nabycie przez uczestników doświadczenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik usług fryzjerskich, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych, uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki i pracy w ZS o doświadczenia u zagranicznego pracodawcy, poznanie środowiska zawodowego innego kraju, podniesienie kwalifikacji zawodowych, a przez to wzrost szans na sukces na rynku pracy oraz poznanie języka i kultury zachodniego sąsiada Polski, przełamanie barier językowych, międzyludzkich, kulturowych.

Przedstawiciele Partnera zapewnią miejsca praktyk w lokalnych firmach motoryzacyjnych, zakładach fryzjerskich i handlowych oraz szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Opiekun z ramienia ZS będzie monitorował realizację praktyk oraz dbał o bezpieczeństwo uczniów, służył wsparciem. Po zakończeniu praktyk uczniowie otrzymają certyfikaty Europass Mobilność, certyfikaty ECVET oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk. Pozytywna ocena uzyskana od niemieckiego pracodawcy na zakończenie praktyk będzie równoznaczna z uzyskaniem przez ucznia zaliczeniem praktyki zawodowej wynikającej z programu nauczania w zawodach technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich; udział w praktykach zagranicznych zostanie odnotowany na świadectwie szkolnym wszystkich uczniów. Koordynator projektu zadba o wystawienie uczniom certyfikatów Europass Mobilność i ECVET, Dyrekcja ZS zadba o wystawienie uczniom zaświadczeń o odbyciu praktyk zagranicznych.

Udział w projekcie wpłynie na rozwój osobisty uczestników, zwiększy się ich poczucie własnej wartości, wzrosną ich kompetencje międzykulturowe, pozbędą się wielu stereotypów myślowych, staną się bardziej tolerancyjni i otwarci na inne kultury. Projekt przyczyni się do wzrostu atrakcyjności uczestników na rynku pracy, wzbogaci ich doświadczenie zawodowe, a przez to prawdopodobnie wpłynie na zmniejszenie bezrobocia na terenie naszej gminy i powiatu. Projekt zwróci również uwagę społeczności uczniowskiej, lokalnej na konieczność nauki oraz umiejętność komunikatywnego posługiwania się językiem obcym, konieczność rozwoju zawodowego oraz na przedsiębiorczość i mobilność w pracy. Projekt będzie szansą na promocję gminy Piaski, powiatu świdnickiego oraz województwa lubelskiego wśród niemieckich pracodawców, jak również wśród młodzieży z innych krajów odbywających praktyki zawodowe przy współpracy z firmą Vitalis. Realizowanie wspólnych celów wzbogaci doświadczenia partnerów w zakresie współpracy międzynarodowej oraz pozwoli zrealizować ciekawy program praktyk.