Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
 
 

  • Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia  oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
  • Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
  • Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
  • Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu.
  • Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i  zawodowy ucznia.