Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 „Nauka drogą do sukcesu”

 

Zespół Szkół w Piaskach złożył 1 września 2009 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego wniosek o dofinansowanie Projektu „Nauka drogą do sukcesu” w odpowiedzi na konkurs otwarty nr 5/POKL/9.2/2009. Wniosek ten został opracowany w ramach Priorytetu IX : „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działania 9.2: „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Został on rozpatrzony pozytywnie na posiedzeniu Komisji Oceny Projektów i projektodawca otrzymał dofinansowanie w wysokości 825126 zł. Część tej kwoty (dokładnie 104150 zł) to tak zwany wkład własny, który pochodzić będzie ze środków finansowych Starostwa Powiatowego w Świdniku.

Projekt skierowany jest do uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół w Piaskach i będzie realizowany w okresie od 2 lutego 2010 r. do 31 stycznia 2013 r.

 Głównym celem Projektu jest podwyższenie poziomu wiedzy uczniów T i ZSZ z zakresu kompetencji kluczowych oraz dostosowanie ich umiejętności do potrzeb rynku pracy m.in. poprzez realizację dodatkowych zajęć i specjalistyczne wsparcie. W szczególności zaś poprzez:

1.        podwyższenie poziomu wiedzy z j. polskiego, matematyki i j. obcych;

2.        podwyższenie poziomu przygotowania  do egzaminu maturalnego i zawodowego;

3.        podwyższenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii w rozwoju edukacyjno-zawodowym;

4.        dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do wymagań pracodawców;

5.        podniesienie poziomu wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności przydatnych do budowania własnej drogi zawodowej.

 Beneficjent zakłada, że realizacja Projektu pomoże uczniom ZS w rozwiązywaniu zdiagnozowanych  wcześniej problemów i stworzy dogodne warunki do harmonijnego rozwoju intelektualnego i osobowościowego tak, aby mogli oni w przyszłości odnieść sukces zawodowy.

 

W ramach Projektu młodzież T i ZSZ przy ZS w Piaskach będzie uczestniczyć w różnorodnych działaniach takich, jak:

               

1.      Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ogólnokształcących (j. polski, matematyka, j. angielski, j. rosyjski) oraz z przedmiotów zawodowych.

2.    Zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

3.       Praktyki i wyjazdy edukacyjne  do fabryk branży motoryzacyjnej oraz na Lubelski Festiwal Nauki.

4.        Kursy zawodowe pozwalajace uzyskać dodatkowe kwalifikacje, np. spawacza lub inne w zależności od potrzeb uczestników i oczekiwań pracodawców. 

5.        Kurs komputerowy „Z CAD-em łatwiej" - komputerowe wspomaganie projektowania.

6.        Kurs motoryzacyjny pozwalajacy zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu motoryzacji i udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, co umożliwi przystąpienie do egzaminu na prawo jazdy kategorii B, oraz umiejętności bezpiecznej jazdy w warunkach ekstremalnych.

7.        Z matematyką za pan brat - zainteresowani matematyką uczniowie będą zgłębiać jej tajniki. 

8.        Przedsiębiorczy uczeń - cykl zajęć przygotowujący młodzież do aktywnego życia w warunkach gospodarki rynkowej, w tym budowania własnej kariery zawodowej.

 

Celem zwiększenia atrakcyjności i efektywności procesu nauczania realizowanego podczas różnego typu zadań w ramach Projektu, szkoła pozyskała specjalistyczny sprzęt, do którego należy m. in. tablica interaktywna, projektor wysokiej klasy, drukarka laserowa A3, symulator nauki jazdy, wizualizer, zestaw kalkulatorów graficznych, zestaw nagłaśniający.