OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

nr 619903-N-2017

Dostawa sprzętu na wyposażenie pracowni zawodowej w zawodach z branży motoryzacyjnej: w ramach realizacji projektu "Droga do profesji" nr: RPLU.12.04.00-06-0021/17-03, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Treść ogłoszenia (.pdf)    SIWZ (.pdf)    Projekt umowy (.pdf)    Załączniki (.rar)

Unieważnienie (.pdf)