OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

nr 624589-N-2017

Dostawa sprzętu na wyposażenie pracowni zawodowej w zawodach z branży motoryzacyjnej:
w ramach realizacji projektu "Droga do profesji" nr: RPLU.12.04.00-06-0021/17-03, realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej:
12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

 

Treść ogłoszenia (.pdf)    SIWZ (.pdf)    Załączniki (.zip)

 Odpowiedź na zapytanie nr 1 (.pdf)     Protokół z otwarcia ofert (.pdf)

Informacja o wyborze oferty (.pdf)