OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

nr 613544-N-2017

Dostawa sprzętu w celu wyposażenia pracowni zawodowej w zawodach z branży
motoryzacyjnej: w ramach realizacji projektu "Droga do profesji" nr: RPLU.12.04.00-06-0021/17-03,
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej: 12 Edukacja,
kwalifikacje i kompetencje.

Treść ogłoszenia (.pdf)    SIWZ (.pdf)    Załączniki (.zip)

Zawiadomienie o omyłce pisarskiej (.pdf)

Unieważnienie (.jpg)