Procedura przebywania ucznia w szkole.

 1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 2. Uczniowie chorzy, z objawami chorobowymi (podwyższona temperatura, kaszel, katar, nagła utrata smaku i węchu) nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.
 3. Do placówki nie może uczęszczać uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny.
 4. Wprowadza się zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. W sprawach ważnych rodzic/opiekun może wejść na teren szkoły.
 6. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, nie będzie on wpuszczony na zajęcia, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczni e odebranie ucznia. Rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę, dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 7. W czasie lekcji nie ma obowiązku noszenia maseczek, ale jeśli uczeń uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.
 8. Szkoła bezwzględnie nakazuje noszenie maseczek na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, w szatniach, podczas wejścia do sal lekcyjnych.
 9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 10. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej, przed wejściem do szkoły ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce.

 

Procedura pobytu ucznia w sali dydaktycznej.

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć i opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
 2. Po zakończeniu zajęć nauczyciel prowadzący wietrzy salę, w której przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 3. W miarę możliwości jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 4. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
 5. Wykorzystywane przez ucznia podczas zajęć pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane przed ich zdezynfekowaniem innym uczniom.
 6. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować każdego dnia po zakończonych zajęciach.
 7. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, zachowując obowiązujący reżim sanitarny.
 8. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania spokojnego wychodzenia z sali, budynku szkoły z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 9. Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 10. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 SARS (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób oraz niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na boiska szkolne

 1. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na boiskach szkolnych ,,ORLIK” przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 2. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między nimi.
 3. W szatni przed zajęciami wychowania fizycznego jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów.
 4. Uczniowie po powrocie z boiska szkolnego mają obowiązek umyć i zdezynfekować dłonie.

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 SARS ucznia

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (np. gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie oddziela go od reszty grupy, informuje dyrektora szkoły.
 2.  Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje o obowiązku przebywania w wyznaczonym miejscu, założenia  maski ochronnej, dezynfekcji  rąk.
 3. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcje, aby nie zbliżać się do chorego, założyć  maski ochronne i zdezynfekować ręce.
 4. Dyrektor niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 5. Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły oraz zaleca kontakt z lekarzem i PPIS.
 6. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej przez dyrektora osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 7. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą czeka na jego rodziców.
 8. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 9. Nauczyciel i uczniowie dokładnie myją i dezynfekują ręce.
 10. Uczeń z objawami (np. kaszel, duszność, gorączka) przebywający w izolatorium przekazywany jest rodzicom/opiekunom.
 11. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły
  o potwierdzonym przypadku zakażenia wirusem COVID-19 SARS.

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 SARS u pracownika

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (np. gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maskę ochronną, dezynfekuje ręce, zakłada rękawiczki jednorazowe i  informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
 2. Osoba wyznaczona przez Dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami chorobowymi.
 3. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 4. Stanowisko pracy zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, a pomieszczenie dokładnie wietrzone.
 5. Pracownik z objawami klinicznymi lub pracownik, który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Zespół Szkół w Piaskach

 1. Rodzice/ opiekunowie w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem  COVID-19 SARS, kontaktują się z wychowawcą,  nauczycielem, dyrektorem szkoły telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. w bezpośrednim kontakcie z w/w osobami rodzic ma obowiązek założyć maseczkę ochronną oraz zachować dystans społeczny.
 2. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym z dozownika znajdującego się przy wejściu do szkoły, zachowuje zasady reżimu sanitarnego.
 3. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z kancelarią szkoły. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

Procedura odbywania zajęć  w formie zdalnej dla uczniów z zaświadczeniem lekarskim o takim kształceniu

 1. Jeżeli lekarz wyda uczniowi zalecenie nauki zdalnej, szkoła ma obowiązek takie nauczanie zapewnić i zorganizować.
 2. Nauczanie zdalne może odbywać się jednocześnie z pracą stacjonarną z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej obowiązującej w placówce.
 3. Nauczaniem zdalnym mogą być objęci uczniowie przewlekle chorzy na podstawie opinii lekarza, uczniowie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o zorganizowaniu indywidualnej ścieżki kształcenia oraz uczniowie na kwarantannie.

 

 

Informacje wspólne dla nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców: 

 

Od 17 maja 2021 roku, w okresie pandemii SARS-CoV-2,  uczniowie Zespołu Szkół w Piaskach będą brali udział w zajęciach szkolnych odbywających się na terenie szkoły, stosując się do następujących przepisów: 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej przez opiekunów niemających objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
  w przestrzeni publicznej.
   
 3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy  wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 
 4. W miarę możliwości ograniczane jest do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Osoby te mają obowiązek stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Są to osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach.
 5. Zaleca się komunikację z rodzicami/opiekunami za pośrednictwem technik komunikacji na odległość: telefonicznie, przez dziennik elektroniczny, e-mail.
 6. sytuacji gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę
  i kaszel, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
   
 7. Pracownik używający termometru bezdotykowego powinien dezynfekować go po użyciu w danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Termometry znajdują się w sekretariacie szkoły i w gabinecie wicedyrektora szkoły. 
 8. Wskazane jest unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 
 9. W szkole w czasie lekcji nie ma obowiązku noszenia maseczek/przyłbic, ale nie ma przeciwwskazań. 
 10. Szkoła nakazuje noszenie maseczek podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach, w szatniach, podczas wejścia do sal 
 11. Zobowiązuje się wszystkich do przestrzegania ogólnych higieny: częstego mycia rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 
 13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 
  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 18. W przypadku zajęć praktycznej nauki zawodu odbywających się u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów
  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 19. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach 
  i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy systematycznie czyścić lub dezynfekować. 
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Przy wejściu do szatni uczniowie dezynfekują ręce, przebierają się 
  w odpowiedniej od siebie odległości z zachowaniem dystansu. 
 22. Pracownicy administracji oraz niepedagogiczni powinni ograniczyć kontakty  
  z uczniami oraz nauczycielami. 
 23. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole odbywają się w rygorze sanitarnym na zasadach prowadzonych lekcji. 
 24. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się w godzinach jej pracy, 
  z zastosowaniem obowiązującego rygoru sanitarnego. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

 1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Po wejściu do szkoły wszystkie osoby mają obowiązek zdezynfekowania dłoni, powinny mieć zakryte usta i nos
 3. Na bieżąco utrzymywana jest czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,
  w tym ich 
  dezynfekcja  lub czyszczenie z użyciem detergentu. . 
 4. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych. 
 5. Podczas dezynfekcji należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty zawierające zasady prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Zapewnione jest miejsce/pojemnik do wyrzucania zużytych masek i rękawic jednorazowych.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły: 

 1. W szkole wyznaczono odpowiednio przygotowane izolatorium,(m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 
 2. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID-19 
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, u którego stwierdzono infekcję dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
 6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie 
  w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana
  o zakażenie 
   i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

Uczniu: 

 1. Uczęszczasz do szkoły w czasie epidemii.
 2. Zapoznaj się z procedurami obowiązującymi w szkole / u pracodawcy.
 3. Nie przychodź na zajęcia, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.   
 4. W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
 5. W pomieszczeniach wspólnych: korytarzach, toaletach, szatniach obowiązkowo stosuj maseczki ochronne. 
 6. W salach podczas lekcji nie masz obowiązku noszenia maseczki.
 7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 9. Unikaj większych skupisk uczniów. Zachowuj dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych.