Informacje wspólne dla nauczycieli, pracowników, uczniów i rodziców: 

 

Od 17 maja 2021 roku, w okresie pandemii SARS-CoV-2,  uczniowie Zespołu Szkół w Piaskach będą brali udział w zajęciach szkolnych odbywających się na terenie szkoły, stosując się do następujących przepisów: 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej przez opiekunów niemających objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania
  w przestrzeni publicznej.
   
 3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy  wchodzący do budynku szkoły mają możliwość skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 
 4. W miarę możliwości ograniczane jest do niezbędnego minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Osoby te mają obowiązek stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Są to osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach.
 5. Zaleca się komunikację z rodzicami/opiekunami za pośrednictwem technik komunikacji na odległość: telefonicznie, przez dziennik elektroniczny, e-mail.
 6. sytuacji gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę
  i kaszel, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu izolatorium, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
   
 7. Pracownik używający termometru bezdotykowego powinien dezynfekować go po użyciu w danej grupie. W przypadku innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Termometry znajdują się w sekretariacie szkoły i w gabinecie wicedyrektora szkoły. 
 8. Wskazane jest unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia. 
 9. W szkole w czasie lekcji nie ma obowiązku noszenia maseczek/przyłbic, ale nie ma przeciwwskazań. 
 10. Szkoła nakazuje noszenie maseczek podczas przerw międzylekcyjnych na korytarzach, w szatniach, podczas wejścia do sal 
 11. Zobowiązuje się wszystkich do przestrzegania ogólnych higieny: częstego mycia rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 
 12. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 
 13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,
  w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 
 15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, 
  w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 
 18. W przypadku zajęć praktycznej nauki zawodu odbywających się u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów
  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż.
 19. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach 
  i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe należy systematycznie czyścić lub dezynfekować. 
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 21. Przy wejściu do szatni uczniowie dezynfekują ręce, przebierają się 
  w odpowiedniej od siebie odległości z zachowaniem dystansu. 
 22. Pracownicy administracji oraz niepedagogiczni powinni ograniczyć kontakty  
  z uczniami oraz nauczycielami. 
 23. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole odbywają się w rygorze sanitarnym na zasadach prowadzonych lekcji. 
 24. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się w godzinach jej pracy, 
  z zastosowaniem obowiązującego rygoru sanitarnego. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

 1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 2. Po wejściu do szkoły wszystkie osoby mają obowiązek zdezynfekowania dłoni, powinny mieć zakryte usta i nos
 3. Na bieżąco utrzymywana jest czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,
  w tym ich 
  dezynfekcja  lub czyszczenie z użyciem detergentu. . 
 4. Monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych. 
 5. Podczas dezynfekcji należy przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty zawierające zasady prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Zapewnione jest miejsce/pojemnik do wyrzucania zużytych masek i rękawic jednorazowych.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły: 

 1. W szkole wyznaczono odpowiednio przygotowane izolatorium,(m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. 
 2. Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni COVID-19 
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, u którego stwierdzono infekcję dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego .
 6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie 
  w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana
  o zakażenie 
   i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 
 7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

 

Uczniu: 

 1. Uczęszczasz do szkoły w czasie epidemii.
 2. Zapoznaj się z procedurami obowiązującymi w szkole / u pracodawcy.
 3. Nie przychodź na zajęcia, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.   
 4. W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
 5. W pomieszczeniach wspólnych: korytarzach, toaletach, szatniach obowiązkowo stosuj maseczki ochronne. 
 6. W salach podczas lekcji nie masz obowiązku noszenia maseczki.
 7. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 8. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 9. Unikaj większych skupisk uczniów. Zachowuj dystans, przebywając na korytarzu, w toalecie i innych pomieszczeniach wspólnych.