Procedura przebywania ucznia w szkole.

 1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.
 2. Uczniowie chorzy, z objawami chorobowymi (podwyższona temperatura, kaszel, katar, nagła utrata smaku i węchu) nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach.
 3. Do placówki nie może uczęszczać uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich, rodzic/prawny opiekun ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny.
 4. Wprowadza się zakaz przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 5. W sprawach ważnych rodzic/opiekun może wejść na teren szkoły.
 6. W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory (np. temperatura wysoka) i może zarażać innych, nie będzie on wpuszczony na zajęcia, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczni e odebranie ucznia. Rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę, dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 7. W czasie lekcji nie ma obowiązku noszenia maseczek, ale jeśli uczeń uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań.
 8. Szkoła bezwzględnie nakazuje noszenie maseczek na korytarzach podczas przerw międzylekcyjnych, w szatniach, podczas wejścia do sal lekcyjnych.
 9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 10. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej, przed wejściem do szkoły ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce.

 

Procedura pobytu ucznia w sali dydaktycznej.

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy i sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć i opieki nad uczniami nie zagrażają bezpieczeństwu.
 2. Po zakończeniu zajęć nauczyciel prowadzący wietrzy salę, w której przebywali uczniowie. Salę należy wietrzyć w ciągu dnia w godzinnych odstępach czasowych.
 3. W miarę możliwości jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej stałej sali lekcyjnej.
 4. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
 5. Wykorzystywane przez ucznia podczas zajęć pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane przed ich zdezynfekowaniem innym uczniom.
 6. Sprzęty i przybory sportowe wykorzystywane podczas zajęć ruchowych należy dokładnie czyścić i dezynfekować każdego dnia po zakończonych zajęciach.
 7. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem uczniów, zachowując obowiązujący reżim sanitarny.
 8. Podczas wychodzenia grupy wychowanków z sali, nauczyciel zobowiązany jest do egzekwowania spokojnego wychodzenia z sali, budynku szkoły z zachowaniem obowiązujących zasad dystansu społecznego.
 9. Uczniowie korzystający z własnych pomocy i przyborów szkolnych nie wymieniają się nimi między sobą. W czasie zajęć odkładają je na swoją ławkę szkolną lub do plecaka.
 10. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych COVID-19 SARS (np. gorączka, wymioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 metrów odległości od innych osób oraz niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na boiska szkolne

 1. Uczniowie uczestniczą w zajęciach na boiskach szkolnych ,,ORLIK” przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
 2. Nauczyciel na boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów  sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między nimi.
 3. W szatni przed zajęciami wychowania fizycznego jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów.
 4. Uczniowie po powrocie z boiska szkolnego mają obowiązek umyć i zdezynfekować dłonie.

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 SARS ucznia

 1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (np. gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie oddziela go od reszty grupy, informuje dyrektora szkoły.
 2.  Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje o obowiązku przebywania w wyznaczonym miejscu, założenia  maski ochronnej, dezynfekcji  rąk.
 3. Nauczyciel przekazuje zdrowym uczniom instrukcje, aby nie zbliżać się do chorego, założyć  maski ochronne i zdezynfekować ręce.
 4. Dyrektor niezwłocznie wyznacza osobę, która w stroju ochronnym zajmie się uczniem do przyjazdu rodziców.
 5. Dyrektor powiadamia rodziców/opiekunów, nakazuje niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły oraz zaleca kontakt z lekarzem i PPIS.
 6. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej przez dyrektora osobie (podaje imię, nazwisko, obserwowane objawy).
 7. Uczeń prowadzony jest do izolatorium, gdzie wraz z osobą dorosłą czeka na jego rodziców.
 8. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
 9. Nauczyciel i uczniowie dokładnie myją i dezynfekują ręce.
 10. Uczeń z objawami (np. kaszel, duszność, gorączka) przebywający w izolatorium przekazywany jest rodzicom/opiekunom.
 11. Rodzic/opiekun ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły
  o potwierdzonym przypadku zakażenia wirusem COVID-19 SARS.

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 SARS u pracownika

 1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (np. gorączka, kaszel, duszność) niezwłocznie nakłada maskę ochronną, dezynfekuje ręce, zakłada rękawiczki jednorazowe i  informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
 2. Osoba wyznaczona przez Dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami chorobowymi.
 3. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
 4. Stanowisko pracy zostaje poddane gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, a pomieszczenie dokładnie wietrzone.
 5. Pracownik z objawami klinicznymi lub pracownik, który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Zespół Szkół w Piaskach

 1. Rodzice/ opiekunowie w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem  COVID-19 SARS, kontaktują się z wychowawcą,  nauczycielem, dyrektorem szkoły telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. w bezpośrednim kontakcie z w/w osobami rodzic ma obowiązek założyć maseczkę ochronną oraz zachować dystans społeczny.
 2. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym z dozownika znajdującego się przy wejściu do szkoły, zachowuje zasady reżimu sanitarnego.
 3. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z kancelarią szkoły. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki.

 

Procedura odbywania zajęć  w formie zdalnej dla uczniów z zaświadczeniem lekarskim o takim kształceniu

 1. Jeżeli lekarz wyda uczniowi zalecenie nauki zdalnej, szkoła ma obowiązek takie nauczanie zapewnić i zorganizować.
 2. Nauczanie zdalne może odbywać się jednocześnie z pracą stacjonarną z wykorzystaniem technologii informacyjno komunikacyjnej obowiązującej w placówce.
 3. Nauczaniem zdalnym mogą być objęci uczniowie przewlekle chorzy na podstawie opinii lekarza, uczniowie na podstawie opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o zorganizowaniu indywidualnej ścieżki kształcenia oraz uczniowie na kwarantannie.