Technik pojazdów samochodowychTechnik usług fryzjerskichTechnik informatykTechnik mechatronik - Nowość!

Podanie można składać w sekretariacie szkoły lub przez portal elektronicznego naboru

zgodnie z harmonogram rekrutacji.

     
                                                        
     
  Pobierz podanie Portal naboru elektronicznego Harmonogram rekrutacji

       

 

                                 
   
Wykaz składanych dokumentów Kryteria przyjęcia do szkoły

      


W roku szkolnym 2020/2021  dla absolwentów klasy VIII szkoły podstawowej oferujemy naukę w niżej wymienionych typach szkół:

technik pojazdów samochodowych
technik usług fryzjerskich i kosmetycznych
technik informatyk
mechanik pojazdów samochodowych
kierowca mechanik
profil wielozawodowy


Baza dydaktyczna 

Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów

do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/21

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych12 sierpnia  2020 r.
5Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskieod 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r. 
6

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

Rejestracja kandydatów przez portal elektronicznego naboru: https://lubelszczyzna.edu.com.pl lub składając podanie w sekretariacie szkoły. Po złożeniu wniosku rekrutacyjnego do technikum lub branżowej szkoły I stopnia wydawane jest w sekretariacie szkoły skierowanie na badania lekarskie