UWAGA SŁUCHACZE KKZ


1. obowiązuje Państwa nauczanie zdalne;
2. każdy słuchacz ma obowiązek logować się na udostępnionych przez ZS w Piaskach platformach moodle i teams (loginy i hasła zostały przesłane na adres email);
3. na platformach są udostępnione materiały i zadania, które trzeba wykonywać i przesyłać do oceny w ściśle określonych przez nauczyciela terminach;
4. brak aktywności na platformie, nieterminowe wykonywanie prac spowoduje niezaliczenie kursu czego konsekwencją będzie brak możliwości przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji;
5. zakończenie kursu zaplanowane jest na 9 maja 2020 roku i jest to jednocześnie termin wystawienia ocen końcowych.